การทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา

การทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา


         พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 43 กำหนดให้วิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษาอื่น  (ศึกษานิเทศก์)  เป็นวิชาชีพควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยให้อำนาจคุรุสภา ดำเนินการตามมาตรา 9 (1) (3) และ (8) ได้แก่ กำหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และรับรองความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ


         การทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นวิธีการรับรองความรู้เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพเพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2550 ซึ่งกำหนดวิธีการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพไว้ 3 วิธี ได้แก่ การเทียบโอน การทดสอบ และการฝึกอบรม ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาแต่มีคุณวุฒิไม่ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากำหนดสามารถขอรับการรับรองความรู้ฯ โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกันได้


        ปัจจุบันคุรุสภาเปิดให้มีการรับรองความรู้โดยวิธีทดสอบเฉพาะกลุ่มวิชาชีพครูโดยผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู   แต่มีคุณวุฒิไม่ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด   ทั้งชาวไทย  และชาวต่างประเทศ สามารถพัฒนาตนเองให้มีความรู้ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 9 มาตรฐาน โดยการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองตามกรอบสาระความรู้ที่กำหนดในแต่ละมาตรฐานความรู้ และเข้ารับการทดสอบความรู้ตามประกาศรับสมัครทดสอบความรู้ฯ ของคุรุสภา  โดยผู้ที่จะได้รับการรับรองความรู้  โดยวิธีการทดสอบในแต่ละมาตรฐานความรู้ จะต้องเป็นผู้มีผลการทดสอบตามเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนดและเมื่อได้รับการรับรองความรู้ครบตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูทั้ง 9 มาตรฐาน แล้ว สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนได้  ซึ่งใบอนุญาตปฏิบัติการสอนมีอายุ  2  ปี  ผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอนสามารถประกอบวิชาชีพครูได้  แต่ต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้บริหารสถานศึกษา และเมื่อปฏิบัติการสอนครบ 1 ปี และผ่านการประเมินการปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนดแล้ว สามารถนำผลการประเมินมาใช้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อไปได้แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ข ชุดที่ 2

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ข

ตัวอย่างของแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ข  ชุดที่ 2 (24 ข้อ)

1. การจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลมีเป้าหมายเดียวกันคืออะไร
ก. หน่วยการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ข. กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
ค. สื่อการสอนที่เหมาะสม
ง. นักเรียนที่มีคุณภาพ

2. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่องค์ประกอบของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. โครงสร้างเวลาเรียน
ข. มาตรฐานการเรียนรู้
ค. คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ง. เกณฑ์การจบหลักสูตร

3. การวางแผนและดำเนินการใช้ วิจัยและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เป็นบทบาทหน้าที่ของใครต่อไปนี้
ก. ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญของ สพฐ.
ข. ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
ค. คณะครูและผู้บริหารสถานศึกษา
ง. นักวิชาการ คณาจารย์ สถาบันอุดมศึกษา

4. ข้อใดไม่ใช่ประเด็นการเปลี่ยนแปลงจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 สู่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ก. มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น -> ตัวชี้วัดชั้นปีในการศึกษาภาคบังคับ
ข. หลักสูตรเน้นเนื้อหา -> หลักสูตรอิงมาตรฐาน
ค. เวลาเรียนรวมแต่ละปี -> เวลาเรียนขั้นต่ำแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
ง. ประเมินตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง -> ประเมินผลตามตัวชี้วัด

5. ผู้ที่จะเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย ต้องศึกษาวิชาการศึกษากี่หน่วยกิต
ก. 30 หน่วยกิต
ข. ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ค. ไม่เกินกว่า 30 หน่วยกิต
ง. ตั้งแต่ 30 หน่วยกิต
 


ดาวโหลด แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ข  ชุดที่ 2 พร้อมเฉลย


วิธีการดาวโหลดลิ๊งค์จาก adf.ly (ลิ๊งค์ด้านบน)

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ข ชุดที่ 1

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ข

ตัวอย่างของแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ข  ชุดที่ 1 (25 ข้อ)

1. การที่เราจะต้องไปสอบบรรจุเป็นครู ตรงกับความต้องการพื้นฐานข้อใดของมาสโลว์
ก. ข้อที่ 1
ข. ข้อที่ 2
ค. ข้อที่ 3
ง. ข้อที่ 4

2. ใครเป็นผู้จัดทำกรอบหลักสูตรท้องถิ่น
ก. สถานศึกษา
ข. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ครูผู้สอน
ง. กระทรวงศึกษาธิการ

3. หน่วยงานที่ทำหน้าที่ทดสอบการศึกษาระดับชาติ คือข้อใด
ก. สสส.
ข. สมศ.
ค. สทศ.
ง. สกศ.

4. บุคลากรในสถานศึกษาตำแหน่งใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่การสอนได้
ก. ครูธุรการ
ข. ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ค. ครูฝึกสอน
ง. ครูอัตราจ้าง

5. จุดเน้นของ สพฐ.ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระหลักเป็นไปตามข้อใด
ก. ร้อยละ 3
ข. มากกว่าร้อยละ 3
ค. ร้อยละ 4
ง. มากกว่าร้อยละ 4


ดาวโหลด แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ข  ชุดที่ 1 พร้อมเฉลย


วิธีการดาวโหลดลิ๊งค์จาก adf.ly (ลิ๊งค์ด้านบน)